Kısa süreli özel indirimli fiyatlar

Aramak
Bu arama kutusunu kapatın.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Sözleşmesi

  • Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu Üsküdar Amerikan Akademisi tarafından, günümüz teknolojisinin gereklerine uygun olarak, aşağıda belirtilen usuller çerçevesinde işlenmektedir.
  • Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepler
Eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek tüm işlemlerde toplanan bilgiler, eğitim ve öğretim hizmet süreçlerinde kullanılmak üzere ve Kurum’un faaliyetlerinin kanuna uygun bir şekilde yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Bu faaliyetlerin kapsamı, iş birimlerinin çalışmalarını, ticari ve sosyal politikaların düzenlenmesini, kurumsal işleyişin sağlanmasını, veri güvenliğinin temin edilmesini ve insan kaynakları süreçlerinin yönetimini içermektedir.
  • İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı
Veriler, eğitim ve öğretim hizmeti gereği, Kanun’a uygun olarak, Sağlık ve Eğitim Vakfı kurumlarına, mezun derneklerine, iş ortaklarına, tedarikçilere, taşeronlara ve istisnai olarak özel kişilere aktarılabilir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik arz etmektedir.
  • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla Kurumumuz tarafından çeşitli yöntemlerle, özellikle Kurum ağları üzerinden yazılı ve elektronik ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalara uygun olarak işlenebilir ve aktarılabilir.
  • Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme, f) Kanun’a uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 7. madde uyarınca silinmesini / yok edilmesini talep etme, g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, h) otomatik sistemler tarafından münhasıran analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) hukuka aykırı işleme nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
  • Bilgi ve Başvuru Taleplerinizi Aşağıdaki Bağlantıda Bulunan Başvuru Formu ile Bize İletebilirsiniz.
Kurumumuz, taleplerinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, talebin niteliğine göre ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ücret talep edilebilir. Kurumumuz, talebi kabul ederek işleme koyabileceği gibi, gerekçesini açıklayarak talebi yazılı olarak da reddedebilir.
  • Veri İşleme ile İlgili Haklarınız
Yukarıda belirtilen prosedüre uygun olarak yapılan başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya başvuruya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; cevabın tebliğini takiben otuz gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Ancak, şikayet yoluna başvurmadan önce başvuru yolu tüketilmelidir. Şikayet üzerine veya ihlalin öğrenilmesi halinde, Kurul, görev alanına giren konularda gerekli incelemeleri re’sen yapar. Şikayet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgili kişilere cevap verir. Şikayet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikayet veya re’sen yapılan inceleme sonucunda ihlalin varlığı tespit edilirse, Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılığın veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere bildirir. Bu karar, gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, veri işlemenin veya verilerin yurt dışına aktarımının durdurulmasına karar verebilir.